Галузі знань

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 ПСИХОЛОГІЯ

В 2019 році ХДАФК було  відкрито нову спецільність та отримано ліцензію на здійснення освітньої діяльності в галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” за спеціальністю 053 “Психологія”

Програма спеціальності 053 «Психологія» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців психології  та передбачає  розвиток в особистісному, професійному та соціальному плані,  що гарантує високу якість життя не тільки спеціальстам данної галузі,  але й всьому українскому суспільству.

При вступі на небюджетну конкурсну пропозицію з можливістю вступу тільки на контрактну форму навчання вступник має надати сертифікати ЗНО:

на першу небюджетну пропозицію з:

1) Української мови та літератури;

2) Математики;

3) Біології або Іноземної мови (за вибором вступника).

на другу небюджетну пропозицію з:

1) Української мови та літератури;

2) Історії України;

3) Біологія або Математика (за вибором вступника).

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

Результатом навчання за спеціальність 053 “Психологія” в Харківській державній академї фізичної культури  є не просто набуття психологічних знань, умінь та навичок, а формування ключових професійних компетенцій, адекватних сучасним соціокультурним умовам.

Навчальний процес підготовки психологів в ХДАФК здійснюється з урахуванням сучасних психо-педагогічних технологій   та орієнтується на формування високоякісних конкурентноспроможних фахівців, затребуваних на в численних галузях діяльності.

В системі сучасного наукового знання психологія посідає особливе місце, що визначене її специфікою, адже вона поєднує в собі теоретичні засади, на яких базується, та практичну діяльність з різними клієнтами. Фахівці психологи здатні виступати своєрідними посередниками у системі взаємодії особистості, сім’ї і суспільства, активно впливати на створення позитивних відносин в соціумі, на гармонізацію взаємовідносин між людьми, здійснювати підтримку корисних ініціатив, стимулювати різні види допомоги, здійснювати психологічні дослідження та ін. Окрему увагу приділено розвитку у студентів необхідних професійних навичок для ефективного психологічного консультування від індивідуального до групового коучінгу команд різноманітних установ.

Психологи які навчаються в ХДАФК також оволодівають основними принципами складання психокорекційних програм та здійснення психокорекційної допомоги в умовах особливої діяльності, зокрема в спорті.

Фахівці з напряму підготовки «Психологія» можуть виконувати науково- дослідницьку, освітню, управлінську, психодіагностичну, консультативну та психокорекційну роботу: в наукових та освітніх закладах різного рівня; в установах соціальної сфер, що займаються соціально-психологічною допомогою; економічних установах,   виконуючи обов’язки по роботі з персоналом; медичних установах, здійснюючи психологічний супровід хворих осіб;  спортивних командах,  здійснюючи психологічний супровід спортсменів, тренерів, суддів;  у силових структурах разом з іншими спеціалістами приймаючи участь у правоохоронній діяльності. Також психологи розробляють рекомендації та впроваджують психогігієнічні заходи для покращення умов навчання, виховання та виробничої діяльності людини.

Основна мета спеціальності – надати освіту в галузі соціальних та поведінкових наук із широкими можливостями працевлаштування задля успішної професійної самореалізації на ринку праці, сформувати основні компетенції психолога, здатного до самостійної роботи та продовження освіти за докторськими програмами з психології.

Після закінчення навчання за освітньою програмою бакалавра  з психології випускник здатен виконувати зазначену в дипломі кваліфікацію «Практичний психолог», а також

може займати відповідну первинну посаду: зазначену  в ДК 003:2010:

2445 Професіонали в галузі психології.

2445.2 Психолог.

2445.2 80 Практичний психолог.

1229.7 Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо).

1232 Головний психолог.

uk Українська
X