Ажиппо Олександр Юрійович голова Вченої ради, ректор ХДАФК, доктор педагогічних наук, професор

Карпець Любовь Анатоліївна вчений секретар ХДАФК, доктор філософських наук, професор

Адреса: 61058, м. Харків, вул. Клочківська, 99. Каб. 222.
Телефон: (057) 705 – 20 – 95

Вчена рада ХДАФК є колегіальним органом громадського самоврядування ХДАФК відповідно до закону України «Про вищу освіту» та Статуту ХДАФК для вирішення основних питань діяльності академії щодо забезпечення умов, необхідних для отримання особою вищої освіти, підготовки фахівців для потреб України.
Головою вченої ради академії є ректор, а у разі відсутності ректора за його вказівкою призначається голова на засіданні серед проректорів.

Секретарем вченої ради є вчений секретар академії.

До складу вченої ради ХДАФК входять за посадами:

 •     проректори;
 •     головний бухгалтер;
 •     декани факультетів;
 •     вчений секретар академії (секретар вченої ради);
 •     голова профспілкового комітету академії;
 •     завідувач бібліотекою;

а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників (обираються серед завідувачів кафедр, професорів, докторів філософії (кандидати наук), докторів наук); працівники структурних підрозділів академії, котрі працюють на постійній основі (аспірантура, відділ кадрів, юридичний відділ, навчальна частина та представники студентського самоврядування (не менше як 10 відсотків від складу вченої ради) відповідно до квот, визначеного Статутом. 

При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності вченої ради повинно становити науково-педагогічні працівники академії.

Персональний склад вченої ради затверджується наказом ректора терміном до 5 років.

Ректор має право рекомендувати вченій раді обирати до складу і виводити зі складу вченої ради працівників академії, за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють. Часткові зміни в постійному складі вченої ради здійснюються відповідними наказами ректора, а зміни голови вченої ради – за рішенням конференції трудового колективу і затверджуються наказом ректора.

Рішення вченої ради академії вводяться в дію наказом ректора.

Основні завдання вченої ради 
 1. Вирішує основні питання навчальної і наукової роботи, економічного та соціального розвитку академії.
 2. Розробляє подання до конференції трудового колективу академії на затвердження проекту Статуту академії, а також пропозиції доповнень до нього у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві або в структурі академії.
 3. Проводить ухвалення фінансових плану, кошторису і звіту академії.
 4. Розглядає, приймає рішення і подає на затвердження ректору пропозиції щодо структури академії, створення, закриття та реорганізації структурних підрозділів академії.
 5. Розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації навчально-виховного процесу; підводить підсумки якості підготовки фахівців; розглядає концепції розвитку спеціальностей та підготовки фахівців з фундаментальних дисциплін; здійснює ухвалення навчальних програм та навчальних планів при відкритті нових спеціальностей та спеціалізацій; приймає рішення щодо відкриття, зміни і закриття окремих спеціальностей академії.
 6. Здійснює контроль за дотриманням державних стандартів освіти.
 7. Розглядає підсумки міжнародної діяльності академії.
 8. Приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань професора, доцента до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до чинного «Положення про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого Кабінетом міністрів України.
 9. Подає пропозиції ректору щодо призначення та звільнення проректорів та головного бухгалтера академії.
 10. Проводить обрання на посаду таємним голосуванням деканів факультетів, завідувачів кафедрами, завідувача бібліотеки, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів.
 11. Надає оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: факультетів, кафедр, наукової лабораторії.
 12. Здійснює ухвалення основних напрямів наукових досліджень; затверджує програми наукових досліджень академії.
 13. Заслуховує звіти керівників навчальних, науково-дослідних та спортивних підрозділів академії.
 14. Заслуховує питання стану роботи і розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів академії та вносить відповідні подання на затвердження ректору академії.
 15. Приймає рішення щодо атестації аспірантів академії.
 16. Приймає рішення про відрахування з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку академії, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.
 17. Приймає рішення про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі.
 18. Затверджує теми кандидатських дисертацій з призначенням наукового керівника та індивідуальні плани аспірантів. Надає право керівництва аспірантами кандидатам наук.
 19. Встановлення в окремих випадках терміну навчання в аспірантурі диференційовано – від одного до чотирьох років з урахуванням наукового доробку і ступеня готовності дисертації.
 20. Заслуховує питання підготовки і публікації монографій, збірок наукових праць, підручників та навчальних посібників.
 21. Приймає рішення про надання творчої відпуски для завершення роботи над кандидатською та докторською дисертаціями, написання підручників, монографій.
 22. Переглядає склад наукових керівників та приймає рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів.
 23. Проводить оцінку роботи наукових конференцій, наукових та методичних товариств академії.
 24. Підводить підсумки підвищення кваліфікації викладачів академії.
 25. Затверджує пропозиції щодо кандидатур на участь у міських, обласних та державних конкурсах з освітньо-наукового напрямку та напрямку з фізичної культури та спорту.
 26. Приймає рішення про надання іменних стипендій студентам та аспірантам академії, створення фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам.
 27. Розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації спортивної роботи академії. Надає оцінку спортивної роботи факультетів, кафедр.
 28. Розглядає інші питання за пропозицією ректора, вченої ради факультетів, зборів трудових колективів, структурних підрозділів академії та органів студентського самоврядування, пов’язаних з діяльністю академії.