Кафедра гуманітарних наук

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра гуманітарних наук – одна із найстаріших кафедр Харківської державної академії фізичної культури. До кінця 1980-х рр. мала назву кафедри марксизму-ленінізму, а з 1990 р. – кафедри суспільних наук.
З появою нових навчальних дисциплін (політології, соціології, правознав-ства, конституційного права) кафедра тимчасово (1991–1996 рр.) була розділе-на на дві: філософських і психолого-педагогічних основ фізичного виховання та суспільних наук. Після цього, об'єднавши всі навчальні курси суспільство-знавства, вона набула сучасного вигляду кафедри гуманітарних наук.
За цей час її керівниками були проф. М. П. Підлісний, О. І. Толстова, Л. І. Коломієць. З 2001 р. кафедру очолює професор, доктор філософських наук Л. М. Газнюк.
У різні роки на кафедрі працювали видатні вчені та педагоги:
— один із розробників Конституції України, академік Академії правових наук, проф., д. ю. н. Ю. П. Бітяк;
— видатний український історик, політолог, публіцист, автор майже 750 публікацій, ветеран Великої Вітчизняної війни, почесний проф. ХНУ ім. В.Н. Каразіна А. І. Епштейн;
— професори: Сиров П. К., Шитов І. П., доценти Харін А. Д., Шитова С. М., Гусєва Л. М., Севрук І. І., Спєваков Е. М., Турчак А. Т., а також молоді ви-кладачі: В. Г. Бутенко, О. О. Плотніков, О. Б. Співак, Т. А. Пирогова, О. Г. Хряпіна, Я.О. Дьяченко, для яких кафедра гуманітарних наук стала першою сходинкою у їхній професійній кар’єрі на ниві освіти і гуманітарного знання.
Майже 40-річна історія кафедри поділяється на два періоди: перший з 1979 по 2000 роки, другий – з 2001 року по нинішній час.
Перший період – це акцент на навчальну та велику громадську роботу. Кафедра виділялася відомими за межами Харкова пропагандистами, лекторами товариства «Знання» і публіцистами М. П. Підлісним, А. І. Епштейном, В. М. Кудіненком.
На другому етапі (з 2001 р.) кафедра суттєво помолоділа, набула нових пе-рспективних ознак; всі її викладачі без винятку мають науковий ступінь і вчене звання. До нинішнього складу кафедри входять 3 професори і 5 доцентів.
За методичну роботу на кафедрі відповідає досвідчений лаборант М. П. Бестужева.
На кафедрі викладаються 15 навчальних дисциплін та авторських спецку-рсів. Силами викладачів кафедри сформований кафедральний фонд наукової та навчально-методичної літератури з різних сфер гуманітарного знання, якою користуються викладачі, аспіранти і студенти при написанні рефератів і твор-чих робіт.
Кафедру гуманітарних наук характеризує велика наукова спрямованість, чіткі орієнтири на актуальні форми підвищення кваліфікації та націленість на досягнення науково-педагогічних вершин. У даний час Ю. А. Семенова пра-цює над докторською дисертацією. Ця цілеспрямованість – успішний результат зусиль професора, доктора філософських наук Л. М. Газнюк, коло наукових інтересів якої – філософська антропологія і філософія культури, а також екзис-тенціально-соматичне буття людини. Під її керівництвом успішно захищено 1 докторська і 2 кандидатські дисертації. Всього за останні 10 років на кафедрі захищено 3 докторські і 5 кандидатських дисертацій.
Кілька слів про особистий вклад у науково-дослідну роботу кафедри Л. М. Газнюк, яка працює в академії з 1988 року. Кандидатську і докторську дисертації захистила у ХНУ ім. В. Н. Каразіна відповідно в 1994 і 2004 роках. Професор з 2005 року, член двох спеціалізованих вчених рад із захисту доктор-ських та кандидатських дисертацій, член редакційних колегій наукових видань «Філософські перипетії» (ХНУ ім. В. Н. Каразіна), «Філософія людського спіл-кування» (ХНУ ім. В. Н. Каразіна, кафедра ЮНЕСКО ХНТУ СГ ім. Петра Ва-силенка) та «Слобожанський науково-спортивний випуск» (ХДАФК). Має бі-льше 165 науково-теоретичних та науково-методичних публікацій, в тому чис-лі 2 одноосібні монографії з філософської антропології, 4 колективних підруч-ника з української і зарубіжної культури та етикету та загалом є автором або співавтором більше 10 навчальних і методичних посібників. З нею плідно спів-працюють у рамках оригінальної науково-педагогічної школи Ю.А. Семенова, Г. М. Гончаров, О. М. Орленко, аспіранти та наукові пошукачі.
Кафедра бере активну участь у громадському житті академії. Її «ветерани» неодноразово перемагали у престижних щорічних конкурсах «Вища школа Харківщини – кращі імена» (М. П. Підлісний, В. М. Кудіненко, Л. М. Газнюк, Ю. А. Семенова). Доценти О. М. Салтан та Н. М. Салтан активно проводять культурно-освітню та виховну роботу із студентами, відвідуючи художні та іс-торичні музеї, театри та художні виставки. Доцент Г. М. Гончаров організовує бесіди-дискусії з релігійно-культової тематики з відвідуванням культових спо-руд м. Харкова і Харківщини.
Професори Л. М. Газнюк і Ю. А. Семенова часто запрошуються у спеці-алізовані вчені ради з філософії у Харкові, Києві в якості опонентів на захист дисертаційних робіт. На кафедрі щорічно проходять педагогічну практику сту-денти-магістри філософського факультету Харківського національного універ-ситету імені В. Н. Каразіна, за результатами якої кафедра організує щорічні гу-манітарні читання студентів-магістрів і студентів академії.
Кафедра підтримує наукові зв'язки з гуманітарними та соціально-економічними кафедрами ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НТУ (ХПІ), ХНУ МГ ім. О. М. Бекетова, XIЕУ ім. Семена Кузнеця, з кафедрою ЮНЕСКО ХНТУСГ ім. П. Василенка, історії України ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, ХНАДУ.

Науково-викладацький склад кафедри гуманітарних наук

Фото П.І.Б., вчений ступінь та вчене звання Посада Перелік публікацій Email
Бейлін Михайло Валерійович
К. т. н., доц.
Д. філос. н.
Професор Завантажити (.doc) mysh_07@mail.ru
Берестнєв Сергій Ілларіонович
К. і. н., доц.
Доцент   berest51@mail.ru
Газнюк Лідія Михайлівна
Д. філос. н., проф.
Професор Завантажити (.doc) lgazn@mail.ru
Гончаров Геннадій Миколайович
К. філос. н., доц.
Доцент Завантажити (.doc) gonchar09@meta.ua
Орленко Олена Михайлівна
К. і. н.
Доцент Завантажити (.doc) orlenko.olena@ukr.net
Салтан Наталія Миколаївна
К. і. н., доц.
Доцент Завантажити (.doc) N_Mahiboroda@rambler.ru
  Семенова Юлія Анатоліївна
К. філос. н., доц.
Професор   Завантажити (.doc) tigrokrysic@mail.ru
       

НАУКОВА РОБОТА

Пріоритетними напрямами наукової роботи кафедри є наступні теми:

• Феномен здоров’я у філософсько-антропологічному і соціокультурному вимірах;
• Нанотехнології у контексті постнекласичної науки: ризики й перспекти-ви;
• Освітній простір у контексті постіндустріального суспільства;
• Історичне минуле Харкова та Чернігово-Сіверщини;
• Історія неолімпійських видів спорту на Слобожанщині;
• Становлення та реформування податкової системи в роки нової економі-чної політики;
• Культурно-антропологічний вимір історії Слобідської України в пер. пол. XX ст.

З 2012 р. на кафедрі продовжено роботу над ініціативною НДР «Люди-на в пошуках досконалості (філософсько-антропологічні, соціокультурні й культурологічні виміри)» номер державної реєстрації 0111V003129. Над цією темою працюють всі викладачі кафедри.
З 2015 р. на кафедрі розпочато роботу над ініціативною НДР «Теоре-тико-методичні основи розвитку неолімпійського спорту» номер держав-ної реєстрації 0115V002372. У рамках цієї теми доценти Салтан Н.М., Сал-тан О. М. досліджують історію розвитку неолімпійських видів спорту на Сло-божанщині.

НАВЧАЛЬНА РОБОТА
Перелік навчальних дисциплін:

Бакалаврат

Історія України
Основи економічних теорій та фінансова грамотність
Основи конституційного права України
Філософія
Соціологія
Основи права
Релігієзнавство
Світова та українська культура
Політологія
Етика і естетика

Магістеріум

Сучасна світова філософія
Інтелектуальна власність
Вища освіта і болонський процес

Аспірантура

Логіка критичного мислення
Філософія і методологія науки

ВИХОВНА РОБОТА

Співробітники кафедри приймають активну участь в щорічних культу-рно-виховних заходах академії. Проводять екскурсії по Харкову та музеям міста. Організовують проведення правових лекторіїв, пізнавальних лекцій, «круглих столів» з актуальних суспільно-політичних та правових питань сьо-годення. Ведуть просвітницьку роботу зі студентами з питань вітчизняної іс-торії та формування гуманістичного світогляду. Здійснюють індивідуальну виховну роботу тощо.

Викладачі кафедри активно беруть участь у стажуваннях як у межах України, так і за кордоном. Зокрема:

  • Бейлін М.В. пройшов науково-педагогічне стажування в університеті Danubius (м. Сладковічево, Словацька республіка) на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки політологів, соціологів, філософів, психологів, істориків» в обсязі 2 кредитів (60 годин), грудень 2016 р.
  • Бейлін М.В., Орленко О.М. у березні 2017 пройшли науково-педагогічне стажування на кафедрі фінансово-економічної безпеки, обліку та аудиту в Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова.
  • У серпні 2017 року Бейлін М.В. пройшов підвищення кваліфікації в Празькому інституті підвищення кваліфікації, тема «Освітні системи, видавнича та проектна діяльність в країнах Європейського Союзу» в обсязі 108 годин.
  • Газнюк Л.М. Пройшла науково-педагогічне стажування в університеті Danubius (м. Сладковічево, Словацька республіка) на тему: «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки політологів, соціологів, філософів, психологів, істориків» в обсязі 2 кредитів (60 годин), грудень 2016 р. У серпні 2017 пройшла підвищення кваліфікації в Празькому інституті підвищення кваліфікації, тема «Освітні системи, видавнича та проектна діяльність в країнах Європейського Союзу» в обсязі 108 годин.

Список опублікованих монографій, підручників та навчально-методичних посібників

кафедри у 2017 р.

Прізвище та ініціали авторів (вказувати співавторів)

Назва видання

(вказувати характер видання, мову видання)

Видавництво, обсяг, рік видання

1

2

3

4

1

Салтан О.М., Салтан О.М., Семенова .А.

Основи правознавства Навчальний посібник

Харків.: ФОП Панов, 2017. – 104 с.

2

Орленко О.М.

Право Інтелектуальної власності

Навчальний посібник

 Харків.: ФОП Панов, 2017. – 133 с.

3

Салтан Н.М. Кол. авторів; за заг. ред. А.С. Бондар

Організаційно-управлінські умови розвитку не олімпійського спорту на Слобожанщині

Колективна монографія.

Х.: ФОП Мезіна, 2017. — 322 с.

4

Алексеенко А.П., Бейлин М.В., Газнюк Л.М. , Семенова Ю.А. и др.

Медиа и философия: грани взаимодействия : монография

под ред. Л. Н. Дениско, С. А. Заветного. -Харьков, 2017.-С.178-194

5

Бейлин М.В.

Development and modernization of social sciences: experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph

. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. – pp. 20-37.