Кафедра інформатики та біомеханіки

 

 

Завідувач кафедри професор, к.ф.-м.н., академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ) Ашанін Володимир Семенович.

Телефон: (057) 705-23-07
E–mail: infowwwkib@gmail.com

  1. З 1979 по 1986 рр. кафедра входила до складу кафедри зимових та водних видів спорту. Становлення кафедри інформатики та біомеханіки з 1986 по 1993 рік відбувалось під керівництвом проф., к.ф.-м.н. О.М. Пшисухи. У ці роки в ХаДІФК були вперше створені комп’ютерні класи на базі ПЕОМ «Електроніка» і у 1992 р. був придбаний вперше сучасний персональний комп’ютер. З вересня 1993 року по березень 1995 р. кафедрою керував проф., д.б.н. В.А. Друзь. З квітня 1995 року кафедру очолює проф., к.ф.-м.н., академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ) В.С. Ашанін.

    З 1996 року вперше в Україні на кафедрі був відкритий набір студентів на спеціалізацію «Інформаційне забезпечення фізичного виховання та спорту», яка забезпечує підготовку фахівців, спроможних вирішувати актуальні завдання галузі в умовах інформаційного суспільства. Перший випуск таких фахівців зі спортивної інформатики відбувся в 2000 році, а магістрів – у 2001 році.

    У 2018 було відкрито спеціалізацію «Комп’ютерний спорт (кіберспорт)».

    Склад кафедри.

    Сьогодні на кафедрі працюють: професор, к.ф.-м.н., академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки (АН ПРЕ), завідувач кафедри В.С. Ашанін;  доцент, к.фіз.вих. С.С. Пятисоцька;  доцент, к.фіз.вих. Л.В. Філенко; доцент, к.фіз.вих. О.В. Єгорова; ст. викладач, к.філос.н. О.К. Булгаков; доцент, к.фіз.вих. В.В. Пасько, ст. викладач Л.М. Герасимова; ст. викладач Ю.І. Петренко, ст. викладач Г.С. Полторацька, ст. викладач Я.В. Алексєнко, ст.викладач І.А. Алексєєва, викладач   М.С. Нестеренко, викладач Я.В. Жерновнікова.

В різні роки на кафедрі працювали: проф., д.б.н. В.А. Друзь; проф., к.ф.-м.н. О.М. Псисуха; проф., д.мед.н., академік інтернаціональної академії інтегративної антропології (ІАІА) Н.М. Сак; проф., к.т.н., член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності (АН ЕБ) В.В. Трегуб; доц., к.пед.н. К.М. Блещунова; доц., к.пед.н. К.М. Ємець; доц., к.б.н. В.О. Сутула; доц. к.мед.н. Д.О. Ткаченко, доц., к.б.н. А.Є. Сак; доц., к.фіз.вих. О.Б. Подоляка; доц., к.фіз.вих. Церковна О.В., ст. викладачі О.О. Пшисуха, Н.А. Костіна, Г.В. Ашаніна, Д.І. Скляров, М.А. Кузьменко; завідувач методичним кабінетом А.Є. Уфімцева, ст. лаборант А.П. Максименко та ін.

Навчально-методична робота.

За час існування колектив кафедри здійснив перехід на сучасний рівень навчально-методичної і науково-дослідної роботи. Кафедра забезпечує викладання великої кількості дисциплін для студентів, магістрантів та аспірантів академії: «Комп'ютерна техніка і математичні методи у фізичному вихованні та спорті», «Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті», «Нові інформаційні технології», «Математичні основи спортивної

інформатики», «Інформатика та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті», «Основи програмування», «Соціальна інформатика», «Біомеханіка», «Комп’ютерна обробка даних експериментальних досліджень», «Статистична обробка даних електронними таблицями», «Бази даних у фізичному вихованні та спорті», «Системно-інформаційні основи наукових досліджень в фізичному вихованні та спорті» «Інформаційно-комунікаційні системи у фізичній культурі та спорті», «Сучасні підходи до інформаційного забезпечення у фізичній реабілітації», «Основи математичного моделювання», «Основи та прикладні аспекти використання обчислювальної техніки» та ін.

За останні роки співробітниками кафедри було надруковано 19 навчальних посібників і монографій та понад 215 наукових робіт.

Розроблені на кафедрі комп’ютерні програми і електронні підручники впроваджені в навчальний процес і наукові дослідження ряду ВНЗ, та ставали лауреатами виставки-ярмарку науково-педагогічних ідей «Освіта Харківщини».

 

Науково-дослідна робота.

Викладачами кафедри виконано наукові дослідження в рамках фундаментальної теми «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при підготовці фахівців фізичної культури і спорту» (№0113U001207). Розроблений комплекс комп’ютерних навчальних, тестувальних та психодіагностичних програм, створене єдине інформаційно-навчальне середовище для підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту, представлені мультимедійні моделі програмування складно-координаційних рухів людини з урахуванням морфо-метричних особливостей тілобудови, розроблена комп’ютерна система реєстрації точності психомоторних рухових якостей людини. За результатами наукових досліджень було опубліковані 93 наукові праці, серед яких 12 патентів та авторських свідоцтв про винахід, 3 монографії, 4 навчальних посібника, захищені 2 кандидатські дисертації, опубліковані 6 наукових статей у іноземних наукових журналах, що входять до переліку науково-метричної бази Scopus, 38 наукових статей у фахових виданнях України, приймали участь у 50 наукових конференціях. Професорсько-викладацьким складом кафедри інформатики та біомеханіки закладено фундамент для висвітлення результатів наукових досліджень впровадження сучасних інформаційних технологій в фізичному вихованні та спорті в рамках науково-практичної Інтернет-конференції «Науково-методичні основи використання інформаційних технологій при підготовці фахівців фізичної культури і спорту».

Кафедра веде роботу по підготовці кадрів вищої кваліфікації. У 1999 році аспірант з Алжиру Б. Яддаден захистив кандидатську дисертацію «Розвиток спеціальної гнучкості юних таеквондистів на основі стандартних завдань (з використанням комп’ютерних інформаційних технологій)». У 2003 році випускник кафедри О.Б. Подоляка захистив дисертаційну роботу «Вдосконалення управління змагальною діяльністю в американському футболі на основі використання інформаційних технологій». У 2007 році ст. викладач кафедри Л.В. Філенко захистила кандидатську дисертацію за темою «Інформатизація навчального процесу вищих навчальних закладів фізичної культури з урахуванням когнітивних якостей студентів», а здобувач кафедри О.В. Церковна захистила кандидатську дисертацію за темою «Професійно-прикладна фізична підготовка студентів вищих технічних навчальних закладів на основі факторної структури їх рухової та психофізіологічної підготовленості».

 

У 2010 році відбулися захисти кандидатських дисертацій ст. викладачів кафедри С.С. Пятисоцької

«Індивідуалізація підготовки юних каратистів на початковому етапі з використанням інформаційних

технологій» та О.В. Басенко «Креативність особистості спортсмена та її вплив на спортивний результат в автомобільному спорті (картинг)». У 2011 році захистили кандидатські дисертації здобувачі кафедри А.М. Литвиненко «Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки кваліфікованих каратистів на основі модельних характеристик змагальної діяльності» та А.Є. Подоляка «Диференціація рухливих ігор у фізичному вихованні дошкільників 5-6 років засобами інформаційних технологій». 2014 рік – Пугач Я.І. «Вплив емоційного стану спортсмена на ефективність його діяльності в екстремальних умовах її протікання». 2016 рік - Пасько В.В. «Інноваційні технології удосконалення фізичної та технічної підготовленості регбістів на етапі спеціалізованої базової підготовки».

к.фіз.вих., доцент

С. С. Пятисоцька

к.фіз.вих., доцент

О. В. Єгорова

к.фіз.вих., доцент

В.В. Пасько

Студентами спеціалізації «Інформаційне забезпечення фізичного виховання і спорту» активно ведеться науково-дослідна робота. Молоді науковці приймають участь у найпрестижніших наукових конкурсах та конференціях і займають призові місця.