Кафедра спортивної медицини, біохімії та анатомії

Кафедра спортивної медицини, біохімії та анатомії

Завідувач кафедри
                Шапошнікова Ірина Іванівна
                кандидат педагогічних наук, доцент

E–mail: smbahdafk@ukr.net, 3 поверх, 307 каб.

Кафедра заснована у 1981 році. Очолювала керівництво кафедрою до 1990 року її засновник к.мед.н., доцент Пєшкова Г.П. і кафедра мала назву «Лікувальної фізичної культури, спортивної медицини та масажу». В період з  1990 по 1998 р.р. завідувачем кафедри була к.мед.н., професор
Ананьєва Т.Г., з 1998 року - к.мед.н., професор Пєшкова О.В. У вересні 2013 року кафедру спортивної медицини та фізичної реабілітації було розподілено та створено кафедру спортивної медицини, біохімії та анатомії. З січня 2017 року кафедру очолює к.пед.н., доцент Шапошнікова І.І.

Склад кафедри:

- професори: к.б.н. Корсун С.М., к.мед.н. Ананьєва Т.Г.;

- доценти: к.пед.н. Шапошнікова І.І., к.б.н. Сак А.Є., к.мед.н. Неффа М.Ю., к.фіз.вих. Рубан Л.А.;

- старші викладачі: Суворова Я.В.:

- викладачі: Антіпова Р.В., Гончаров О.Г.;

- ст. лаборанти: Мананчикова Т.Г., Окунь Д.О., Фуголь Т.О.

 

НАВЧАЛЬНА-МЕТОДИЧНА РОБОТА

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни: спортивна медицина; основи медичних знань; фізіотерапія; прикладна фізіотерапія; медичне право, професійна етика та деонтологія; долікарська медична допомога у невідкладних станах; основи медичних знань і клінічної та інструментальної діагностики; основи рентгендіагностики; медико-біологічні особливості обраного виду спорту; біохімія, біохімія м'язової діяльності, основи наукових біологічних знань у фізичній терапії при м’язовій діяльності, анатомія, нормальна анатомія людини, функціональна анатомія, вікова анатомія та фізіологія, біологія з основами генетики, методика навчання основ здоров’я, загальна теорія здоров’я з основами діагностики та моніторингу стану здоров’я, основи здорового способу життя. Викладання всіх навчальних дисциплін кафедри методично забезпечено. Викладачами кафедри опубліковано:

 

Навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки України:

 • «Основи медичних знань» – Ананьєва Т.Г., 1998 р.
 • «Основи біохімії м’язової діяльності» – С.М. Корсун, 2003 р.;
 • «Комплексні контрольні роботи. Біохімія м’язової діяльності» – С.М. Корсун, І.І. Шапошнікова, 2011 р.;
 • «Біохімічна характеристика різних видів спорту» – С.М. Корсун, І.І. Шапошнікова, Я.В. Суворова, 2012 р.;

Підручник – «Биохимия мышечной деятельности» з грифом МОН України, видавництво «Олімпійська література», Київ, – М.І. Волков, Е.М. Нессен, Г.А. Осіпенко, С.М. Корсун, 2000 р.

Монографія – «Адаптационные возможности брадитрофных структур при различных режимах двигательной активности на примере межпозвонкового диска» – В.І. Козявкін, А.Є. Сак, 2014 р.

Навчальні посібники:

 • «Біохімія м’язової діяльності» – Корсун С.М., Шапошнікова І.І., 2010 р.;
 • «Валеологія» – Ананьєва Т.Г., Авраменко О.М., 2011 р.;
 • «Біохімічна характеристика різних видів спорту» – С.М. Корсун, І.І. Шапошнікова, Я.В. Суворова, 2012р.
 • «Анатомия опорно-двигательного аппарата» – А.Є. Сак 2013 р.
 • «Анатомия систем жизнеобеспечения и регуляции» – А.Є. Сак, Н.М. Сак, 2015 р.
 • «Методи дослідження у спорті. Частина ІІ» – Л.А. Рубан, І.В. Іванов, К.Є. Сенченко, 2016 р.
 • «Антропометричні та функціональні методи діагностики стану здоров’я» – Л.А. Рубан, 2016 р.

Методичні рекомендації:

 • «Вітаміни як компоненти харчування людини» – С.М. Корсун, І.І. Шапошнікова, Я.В. Суворова, 2010р.;
 • «Диференційована комплексна фізична реабілітація при хронічному обструктивному захворюванні легенів» – Рубан Л.А., 2012 р.
 • Практикум з дисципліни «Загальна теорія здоров’я» – Л.А. Рубан, В.О. Мелешков, 2015 р.
 • «Основи медичних знань» (методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни «Основи медичних знань») – В.О. Мелешков, Л.А. Рубан, Т.Г. Ананьєва 2015 р.
 • Збірник тестових завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни «Долікарська медична допомога»» – Л.А. Рубан, О.Г. Гончаров, 2017 р.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Основний напрямок наукової роботи кафедри – «Медико-біологічне обґрунтування проведення відновлювальних заходів та призначення засобів фізичної реабілітації особам молодого віку різного рівня тренованості». Державний реєстраційний номер 0116U004081.

За результатами наукових досліджень аспірантами та здобувачами кафедри захищено 9 кандидатських дисертацій. Викладачами кафедри опубліковано понад 500 наукових статей у провідних вітчизняних та міжнародних виданнях.

Наукове співробітництво кафедри відбувається з провідними навчальними та медичними закладами м. Харкова, а саме: Харківським національним медичним університетом, Харківським національним педагогічним університетом ім. Г.С. Сковороди, Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна, товариством з обмеженою відповідальністю «Оздоровчий центр Еспіна», Харківським обласним благодійним фондом "Відродження Харківщини, Твоя Перемога, КЗОЗ «Харківська міська поліклініка № 24».

Кафедра спортивної медицини біохімії та анатомії щорічно організовує та проводить міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації». Основні напрямки роботи конференції:

 1. Проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури та спорту.
 2. Питання спортивної гігієни.
 3. Психологічні аспекти фізичної культури та спорту.
 4. Сучасні діагностичні комп'ютерні технології у фізичній культурі та спорті, фізичній реабілітації.
 5. Фізична реабілітація при різних захворюваннях і пошкодженнях у тренованих і нетренованих осіб.
 6. Проблеми здорового способу життя.

На кафедрі спортивної медицини біохімії та анатомії діє студентський науковий гурток, до складу якого входять студенти І-ІV курсу та магістратури. Робота студентського наукового гуртка спрямована на підвищення теоретичних знань та практичних навичок студентів, а також проведення наукових досліджень. Щорічно кафедра організовує та проводить студентську науково-практичну конференцію «Медико-біологічні проблеми фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації», на якій за результатами проведених досліджень, виступають з доповідями студенти.