Завідувач кафедри
Карпець Любов Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент
E-mail lubov.karpec@mail.ru

Кафедра іноземних мов заснована у 1981 році. Очолював її до 1985 року О.П. Чернявський. У 1986-2004 рр. – завідувач кафедри доцент А.Н. Семерніна, а з 2004 р. – Л.А. Карпець. З 1996 р. кафедра має назву “Кафедра української та іноземних мов”.

До цього перші викладачі іноземних мов нашого навчального закладу входили до складу кафедри гуманітарних дисциплін. Це були А.Н. Семерніна та Л.Б. Бурняшева. Упродовж багатьох років на кафедрі працювали Л.О. Лепесткова, З.В. Зарубіна, М.С.Чернецький, А.І. Ровна, які заклали фундамент наукових, навчально-методичних методик.

 

 

Кафедра української та іноземних мов

На кафедрі української та іноземних мов працюють викладачі, закохані у свою професію: шляхетну і піднесену. Кафедра має значний інтелектуальний та творчий потенціал. Поряд із досвідченими викладачами, які досягли успіхів у науковій, навчально-методичній діяльності, працюють і молоді перспективні викладачі.

Нині на кафедрі української та іноземних мов працюють три кандидати філологічних наук. Це доцент Л.А. Карпець, доцент В.С.Приходько, доцент І.Ю. Соїна.

Склад кафедри: доценти –В.К. Єрмолаєв, Н.Ю. Петрусенко; старші викладачі – Ю.М. Сорокіна, К.В. Максимова, К.В. Гнатенко, Т.С.Шпанько; викладачі – Н.Ю. Лінченко. Досвідчені філологи навчають студентів англійській, німецькій, французькій, українській та латинській мовам. Студенти, в свою чергу, мають нагоду застосовувати знання іноземних мов для спілкування під час міжнародних змагань.

Викладачі кафедри беруть активну участь у різних конкурсах, змаганнях. Зокрема, доцент Карпець Любов Анатоліївна була дипломантом конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” у номінації “Молодий науковець” [2002 рік], у 2008 році - у номінації “Викладач фундаментальних дисциплін”.

Навчально-методична робота

Для ґрунтовного вивчення мов викладачами кафедри надруковано низку навчально-методичних посібників, словників. Зокрема, Л.А. Карпець “Теоретичні аспекти ділової мови” [2005 рік], “Ділова українська мова” (за кредитно-модульною системою) [2007 рік], “Основи наукових знань з української мови” [2008 рік], В.К.Єрмолаєв, М.С. Чернецький, К.В. Максимова, Н.Ю. Петрусенко “Англійська мова” (за кредитно-модульною системою) [2007 рік], І.Ю. Соїна “Методичний посібник з граматичного матеріалу курсу англійської мови для студентів І курсу” [2007 рік], В.К. Єрмолаєв, Н.Ю. Лінченко, Н.Ю. Петрусенко, М.С. Чернецький “Українсько-англійський словник загальних спортивних термінів”, ПетрусенкоН.Ю., Ярмола Е.П. «Русский язык. Учебное пособие по научному стилю речи для студентов-иностранцев подготовительных факультетов, обучающихся в группах спортивного профиля», Гнатенко К.В. «Англійська мова. Навчальний посібник для студентів ІІ курсу (за кредитно-модульною системою)» [2009], ПриходькоВ.С., Путятина Г.Н., Карпец Л.А. «Учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов, магистров по специальности «Физическое воспитание» [2009], Соїна І.Ю. «Методичний посібник до граматичного матеріалу курсу англійської мови для студентів І курсу спеціальності «Фізична реабілітація» [2009], Соїна І.Ю. «Методичні рекомендації з іноземної мови для аспірантів та здобувачів ХДАФК» [2009], Шпанько Т.С. «Лексический минимум по латинскому языку для иностранных студентов» [2010], КарпецьЛ.А. «Теорія навчання наукової мови (для аспірантів)» [2010], Приходько В.С., Карпец Л.А. «Учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов 1 курса по специальности «Физическое воспитание» [2010], Сорокіна Ю.М. «Німецька мова для студентів І курсу» [2011], Соїна І.Ю. «Практична граматика англійської мови» [2011], Приходько В.С., Стадник С.А. «Учебное пособие по русскому языку для иностранных студентов ІІ курса по специальности «Физическое воспитание» [2011], Карпець Л.А., Соїна І.Ю. Методичні рекомендації «Теорія і практика навчання наукової мови» для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту [2012], Соїна І.Ю. «Практична граматика англійської мови» [2011], Максимова К.В. «Російсько-англійський розмовник для волонтерів до Євро-2012» [2012].

Усього викладачами кафедри з 2004 року підготовлено та видано понад 200 наукових і методичних праць, в т.ч. і навчальних посібників.

Науково-дослідна робота

Навчальний процес поєднується з плідною науково-дослідною роботою. Численними публікаціями супроводжується багаторічна дослідницька праця, пов’язана з питанням інтенсифікації та удосконалення методики викладання мов, зокрема, з ініціативної теми «Особливості термінотворення як важливий компонент спортивної професійно-орієнтовної лексики». Ця тема на сьогодні є досить актуальною, так як спортивна мовленнєва продукція потребує укомплектування та унормування.

Численними публікаціями супроводжується багаторічна дослідницька праця викладачів кафедри, пов’язана з питанням інтенсифікації та удосконалення методики викладання мов, унормування спортивно-ігрового назовництва.

Викладачі кафедри беруть активну участь у різних Міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях. Є учасниками різних наукових зібрань лінгвістичного напрямку.

Публікації викладачів кафедри

1. Карпець Л.А. Алгоритм навчання в сучасній освітній системі: філософський аналіз/ Л.А.Карпець // Науковий журнал ЛНУ. – Вип. 3. – Луганськ, 2012. – С. 27-35.

2. Карпець Л.А. «Народна журналістика» в контексті інформаційного простору / Л.А.Карпець // Міжнародна науково-теоретична конференція «Філософія спілкування: культура, мова, цінності». – Вип. 5. – Харків, 2012. – С. 130-132.

3. Карпець Л.А. Освітня реальність: знання-інформація-знання / Л.А.Карпець // Практична філософія. - № 1 (43), 2012. – С. 78-85.

4. Карпець Л.А. Соціокультурні репрезентації медіа простору й освітньо-виховний процес / Л.А.Карпець // Практична філософія. - № 3 (45), 2012. – С. 106-113.

5. Газнюк Л.М., Карпець Л.А. Медіакультура як функціональний універсум соціуму / Л.М.Газнюк, Л.А.Карпець // Матеріали ІІ всеукраїнської наукової конференції 28 квітня 2012 р. «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні». – Ч. ІІ, 2012. – С. 82-84.

6. Єрмолаєв В.К. Организация учебного процесса по развитию активности студентов на занятиях по иностранному языку / В.К.Єрмолаєв // Матеріали УІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Альянс наук: вчений вченому» (15-16 березня 2012 р.). – т. 3. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 50-52.

7. Єрмолаєв В.К. Развитие речевой активности студентов в процессе обучения устной иноязычной речи / В.К.Єрмолаєв // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків, 2012. – С. 178-179.

8. Соина И.Ю., Петрусенко Н.Ю. Постмодернистские теории в вопросах о языке и познании / И.Ю.Соина, Н.Ю.Петрусенко // Філософія спілкування: культура, мова, цінності: Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 28-30 березня 2012 р.). – Харків – Суми, 2012. – С. 46-49.

9. Соина И.Ю. Лингвистическая теория «философии языка» / И.Ю.Соина // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІРУАН, 2012. – Випуск 58 (№ 3). – С. 365-370.

10. Соина И.Ю., Ермолаев В.К. Пролемы изучения языка для специальных целей / И.Ю.Соина , В.К.Єрмолаєв // Материалы III Международной научно-методической конференции «Лингвистическая подготовка студентов нефилологических специальностей высших учебных заведений в контексте Болонского процесса в Общеевропейских Рекомендаций по изучению, преподаванию и оцениванию языков» (4-5 октября 2012 г.). – Одесса, 2012. – С.46-48.

11. Гнатенко К.В. Аспекти методики викладання граматики англійської мови студентам спортивного вузу / К.В.Гнатенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6-7 квітня 2012 р.) м. Дніпропетровськ «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування». – Т. 1. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 35-36.

12.Гнатенко К.В. Проблемы при изучении английского языка в спортивном вузе / К.В.Гнатенко // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Наука в інформаційному просторі» (Дніпропетровськ 4-5 жовтня 2012 р.). – Дніпропетровськ, 2012. – С. 69-71.

13. Шпанько Т.С., Сорокина Ю.Н. Мифотворческий характер художественной фантазии писателей ХХ века на примере романов Ф.Кафки / Т.С.Шпанько, Ю.Н.Сорокина // VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (14-15 червня 2012 р.). – т. 4. – С. 57-59.

14. Шпанько Т.С., Сорокіна Ю.М. Особенности обучения реферированию текстов на английском языке в процессе обучения студентов в неязыковом вузе / Т.С.Шпанько, Ю.М.Сорокіна // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми викладання іноземних мов для професійного спілкування» (6-7 квітня 2012 р., м. Дніпропетровськ), 2012. - т. 2. – С. 57-59.

15. Петрусенко Н.Ю. Метод тестирования в преподавании русского языка иностранным учащимся / Н.Ю.Петрусенко // Матеріали УІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Альянс наук: вчений вченому» (15-16 березня 2012 р.). – т. 3. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 54-56. 16. Петрусенко Н.Ю., Олейник Е.И. Из опыта преподавания русского языка иностранным студентам нефилологических специальностей / Н.Ю.Петрусенко, Е.И.Олейник // Материалы III Международной научно-методической конференции «Лингвистическая подготовка студентов нефилологических специальностей высших учебных заведений в контексте Болонского процесса в Общеевропейских Рекомендаций по изучению, преподаванию и оцениванию языков» (4-5 октября 2012 г.). – Одесса, 2012. – С. 357-362.

17. Петрусенко Н.Ю. Перевод как аспект работы при обучении иностранных студентов-нефилологов / Н.Ю.Петрусенко // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Діалог культур – діалог про мир в ім’я миру» (24-25 жовтня 2012 р.) т. 2. Міжмовна комунікація та текстологія. – Дніпропетровськ: Біла КО, 2012. – С. 104-106.

18. Максимова Е.В., Олейник Е.И. Использование различных форм контроля при обучении монологической речи студентов ХГАФК на примере английского языка / Е.В.Максимова, Е.И.Олейник // VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (14-15 червня 2012 р.). – т. 4. – С. 78-79.

19. Максимова Е.В., Олейник Е.И. Проблема стилистической роли спорта и спортивной терминологии при изучении английского языка. / Е.В.Максимова, Е.И.Олейник // VII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (14-15 червня 2012 р.). – т.4. – С. 80-81.

Студентська наукова робота

Викладачі кафедри керують студентськими науковими роботами. Переможці виступають з доповідями на академічних, всеукраїнських, міжнародних конференціях.

     

     1  2  

Значне місце в діяльності кафедри має позааудиторна лінгвістична робота, яка здійснюється у вигляді конкурсів, вікторин, рольових ігор, екскурсій містом тощо.

Кафедра української та іноземних мов багата своїми традиціями. Щороку проводиться День писемності та української мови, Свято поезії, Шевченківські читання, творчі вечори. Також на кафедрі започатковано лінгвістичні студії для викладачів та студентів академії.

Викладачі кафедри керуються принципами навчання іншомовному спілкуванню в контексті діалогу культур, що створює умови для вивчення культури країни, народу, якого вивчають мову. Комунікативний і соціокультурний розвиток студентів через іноземну мову формує у них комунікабельність, мовленнєвий такт, уміння доносити різні думки.

Викладачі кафедри постійно надають допомогу співробітникам академії щодо вивчення української та іноземних мов. Займаються перекладацькою діяльністю, прищеплюють любов до рідного слова та пізнання таїни різних мов.