Харківська державна академія фізичної культури

Мулик Катерина Віталіївна

 

 

Завідувач кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківської державної академії фізичної культури (з 2015 року).

Народилась 15 червня 1981 р. в місті Маріуполь Донецької області. Закінчила Харківську державну академію фізичної культури та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Олімпійський і професійний спорт», здобувши кваліфікацію викладача фізичного виховання, тренера з туризму (2002 р.) та за спеціальністю «Олімпійський і професійний спорт», здобувши кваліфікацію магістра інформаційного забезпечення фізичної культури та спорту (2003 р.).

У 2007 році в Харківській державній академії фізичної культури захистила кандидатську дисертацію на тему: «Соціальна адаптація дітей-сиріт засобами фізичного виховання і спорту», отримавши науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання і спорту зі спеціальності 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. У 2016 році в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка захистила докторську дисертацію на тему: «Методична система використання спортивно-оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання школярів і студентів», отримавши науковий ступінь доктора педагогічних наук, за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я). Доцент кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму (2011 р.)

Обіймала посади викладача, старшого викладача, доцента кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківської державної академії фізичної культури (2004–2015 рр.); професора, завідувача кафедри зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківської державної академії фізичної культури (2015 р. по теперішній час).

Викладає навчальні курси «Теорія та методика в обраному виді спорту (спортивний туризм)», «Лижний спорт та спортивний туризм», «Організація туристсько-оздоровчої діяльності». Керує написанням кваліфікаційних та магістерських робіт. Бере участь у роботі Державних екзаменаційних комісій.

Досліджує проблему формування методичної системи використання спортивно-оздоровчого туризму у процесі фізичного виховання школярів та студентів, а також в рекреаційній діяльності людей зрілого та похилого віку; розробляє засоби й методи оптимізації фізичного виховання в загальноосвітніх школах і закладах вищої освіти; режими фізичних навантажень в рекреаційній діяльності різних вікових груп населення. Результати дослідження дають змогу розробити не лише адаптовані зміст та дозування фізичних навантажень відповідно до індивідуальних особливостей людини, а й сформувати систему заходів для залучення населення до занять спортивно-оздоровчим туризмом.

Дослідник є автором понад 100 наукових робіт, зокрема монографії та навчальних посібників. Під керівництвом Мулик К.В. захистили дисертаційні дослідження 2 аспірантів.

З 2017 р. є членом спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна К 64.051.19. Член експертної ради МОН з розгляду проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених за фаховим напрямком.

Член редакційної колегії фахового журналу «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві».

Основні наукові праці:

 1. Мулик К.В. Спортивно-оздоровчий туризм в системі фізичного виховання школярів і студентів. Монографія. Харків: ЧП «Стиль-Іздат», 2015. 418 с.

 2. Мулик К.В. Застосування елементів оздоровчого туризму у дітей 5-6 років у дошкільних навчальних закладах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт». К. : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2015. Вип. 5(60)15. С. 37-40.

 3. Мулик К.В. Упровадження засобів міні-туризму в процес фізичної культури школярів початкових класів // Фізичневиховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. № 1 (29). 57-63 с.

 4. Mulyk K., Mulyk V. Motivation of schoolchildren and students for health related tourism // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2015; 19(7): 33-38. doi:10.15561/18189172.2015.0705

 5. Mulyk K., Grynova T. Influence of hiking trainings on 13 years old adolescents’ health // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2015; 19(8): 40-44. doi:10.15561/18189172.2015.0806

 6. Мулик К.В. Впровадження елементів оздоровчого туризму у процес фізичного виховання спеціалізованих дошкільних навчальних закладів (дитячі будинки) // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць Вип. 28 / Глухівський НПУ ім. О.Довженка; редкол. : О.І. Курок (відп. ред.) [та ін.]. Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О.Довженка, 2015. С. 217-225. (Серія: Педагогічні науки; вип. 28)

 7. Мулик К.В. Сучасні аспекти використання туристсько-краєзнавчої діяльності при підготовці фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму // Наукові записки Бердянського педагогічного університету. Педагогічні науки : зб. наук. пр. Вип.3. Бердянськ : ФО-П Ткачук О.В., 2015. С. 203-209

 8. Мулик К.В., Носко М.О. Диференційований підхід до підготовки фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму для роботи з дітьми, підлітками та студентською молоддю // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип. 129.  Т. ІІ  /  Чернігівський національний  педагогічний  університет  імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2015. С. 217-223.

 9. Мулик К.В., Мулик В.В. Вплив різних видів фізкультурно-оздоровчих занять на рівень здоров’я студентської молоді // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка [Текст]. Вип. 139.  Т. IІ  /  Чернігівський національний  педагогічний  університет  імені Т.Г.Шевченка; гол. ред. Носко М.О. Чернігів: ЧНПУ, 2016. С. 118-121.

 • Окунь Д., Мулик К. Исследование взаимосвязи между показателями физической подготовленности и основными элементами техники юных гребцов-слаломистов // Слобожанський науково-спортивний вісник : [наук.-теорет. журн.] Харків : ХДАФК, 2017. №5(61). С. 80-83

 • Oleksandr Azhyppo, Viktor Pavlenko, Viacheslav Mulyk, Kateryna Mulyk, Lubov Karpets, Tetiana Grynova, Maryna Sannikova. Direction of teaching the subject of physical education taking into account opportunities of institution of higher education and interests of student's youth. Journal of Physical Education and Sport, 18(1), Art 29, 222-229. doi: 10.7752/jpes.2018.01029

 • Mulyk,, Mulyk, V., Duhina, L., Karpets, L., Pustovoit, B., Yefimenko, P., Kanishcheva, O., Sannikova, M. Level of health of student's youth under the influence of different sports-recreational classes. (2018). Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9 (3), 931–937

 

uk Українська
X