Завідувач кафедри
Мулик Вячеслав Володимирович
д.фіз.вих., професор,
Заслужений працівник фізичної культури і спорту України

Кафедра здійснює фундаментальну підготовку студентів всіх форм навчання за спеціальностями «Спорт», «Фізичне виховання», «Здоров′я людини» і здійснює викладання на чотирьох факультетах академії наступних навчальних дисциплін: методи досліджень у фізичній культурі і спорті, теорія та методика юнацького спорту, олімпійський спорт, професійний спорт, паралімпійський спорт, загальна теорія підготовки спортсменів, фізкультурно-спортивні споруди, теорія та методика науково-педагогічних досліджень у спорті, сучасні технології підготовки у обраному виді спорту та інші. Кафедра керує ознайомчою практикою та практикою студентів за фахом «Спорт».

У різні роки керівниками кафедри були: к.пед.н., проф. С.М. Філь, д.пед.н., проф. В.Г. Алабін, д.фіз.вих., проф. О.І. Камаєв, к.пед.н., доц. К.М. Блещунова, к.пед.н., доц. В.О. Градусов. З 2015 року кафедру очолює д.фіз.вих., професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту України В.В. Мулик.

Співробітниками кафедри є 10 викладачів, з них: професори – 3 (д.фіз.вих. В.В. Мулик, д.б.н. В.А. Друзь, к.п.н. В.О. Градусов), доценти – 4 (к.фіз.вих. Л.М. Таран, к.фіз.вих. В.Г. Саенко, к.фіз.вих. Г.В. Толчева, заслужений тренер України з акробатичного рок-н-ролу П.М. Кизім), старші викладачі – 3 (к.п.н. Ж.В. Гращенкова, О.А.Тарасевич, М.В. Мішин).

У різні роки на кафедрі працювали такі викладачі: д.п.н. В.П. Бізін, д.п.н. В.А. Сутула, заслужений тренер Росії з волейболу В.К. Лісянський, к.п.н. М.П. Сасін, к.т.н. Л.Ю. Епштейн, к.е.н. О.М. Великая, к.фіз.вих. А.А. Мартіросян, к.фіз.вих. С.В. Кугаєвський, О.Г. Черкасенко, ст. лаборант С.В. Шелест.

Щорічно викладачі кафедри керують 10-15 магістерськими роботами за фахом «Спорт».

На кафедрі навчаються аспіранти та здобувачі. Наукові напрями кафедри: вдосконалення багаторічної підготовки спортсменів у спортивно-технічних і прикладних видах спорту, соціально-правові проблеми сучасного фізичного виховання і спорту.

Викладачі кафедри щорічно беруть участь у конгресах, симпозіумах, конференціях, що проводяться в Україні та за кордоном.

Організаційно-спортивна робота викладачів кафедри к.пед.н. Г.В. Рощупкіна і к.т.н. Л.Ю. Епштейна була пов′язана з участю у підготовці реалізації програм ігор ХХП Олімпіади.

Викладачі кафедри, що мають науковий ступінь, в різні роки брали участь в роботі спеціалізованих вчених рад України, Росії із захисту дисертацій і неодноразово затверджувалися офіційними опонентами кандидатських і докторських дисертацій. Завідувач кафедри д.фіз.вих., проф. В.В. Мулик, д.б.н., проф. Друзь В.А. і к.п.н., проф. В.О. Градусов є члени спеціалізованої вченої ради академії із захисту кандидатських дисертацій.

Кафедрою здійснюється розробка наукових тем відповідно Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури.

Викладачами кафедри надруковано більш 350 статей, 15 монографій, а також 32 посібників і методичних рекомендацій.

Найбільших успіхів у керуванні підготовкою дисертаційних досліджень досяг д.б.н., проф. В. А. Друзь. Він підготував 27 кандидатів наук і був науковим консультантом 3-х докторських дисертацій. Під керівництвом проф. д.фіз.вих. В.В. Мулика було підготовлено та захищено 15 кандидатських дисертацій.

В останні роки професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у реалізації щорічних планів і довгострокових програм Регіонального відділення ОАУ та Харківського центру олімпійської освіти та досліджень. Форми роботи у цьому напрямі різноманітні. Це «круглі столи» і регулярні виступи перед молоддю в школах, коледжах, ВНЗ з метою роз’яснення олімпійської ідеї, структури та змісту олімпійської хартії, принципів олімпізму.

Педагогічний колектив кафедри має все необхідне для того, щоб на високому професійному рівні з честю виконувати покладені на нього колективом академії завдання.