Організація роботи вченої ради
 1. Вчена рада здійснює свою діяльність на принципах колегіальності.
 2. Засідання вченої ради проводить ректор, а за його відсутності проректор. Засідання вченої ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
 3. Рішення приймаються простою більшістю відкритим голосуванням. Таємним голосуванням більшістю не менш 3/4 членів вченої ради, присутніх на засіданні, присвоюються вчені звання, призначаються особи на посади деканів факультетів, завідувачів кафедр, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів, завідувача бібліотекою, а також приймається рішення щодо включення кандидатів на почесні звання «Заслужений працівник фізичної культури» та інші почесні звання галузі. Лічильна комісія для таємного голосування вибирається відкритим голосуванням з числа членів вченої ради, присутніх на засіданні, та несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування.
 4. Для підготовки питань для засідань вченої ради, досконального опрацювання проблем з конкретних напрямків діяльності академії та підготовки проекту рішення вчена рада структуризується на постійні та тимчасові комісії для попереднього розгляду питань, рішення яких доводиться до членів вченої ради. Комісії створюються за пропозицією ректора.
 5. Рішення вченої ради академії вводяться в дію наказами ректора, які є обов’язковими для виконання науково-педагогічними працівниками, співробітниками і студентами академії.
 6. Засідання вченої ради проводяться не менше одного разу на місяць та оформлюються протоколом, який підписують голова вченої ради – ректор, або головуючий на засіданні за вказівкою ректора проректор та вчений секретар.
 7. Рішення вченої ради оприлюднюються на офіційному сайті Академії.
 8. Для вирішення невідкладних питань проводиться позачергове засідання вченої ради, яке може бути скликане з ініціативи ректора або ректорату.
 9. Проект порядку денного кожного засідання вченої ради складається вченим секретарем на підставі плану роботи вченої ради на поточний навчальний рік і матеріалів, які плануються до розгляду. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести ректор, проректори, декани факультетів та інші члени вченої ради, але не пізніше семи днів до дня її засідання.
 10. За дорученням голови вченої ради підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях вченої ради забезпечують проректори та керівники відповідних структурних підрозділів спільно із вченим секретарем.
 11. Керівники, які готують матеріали до засідання вченої ради, відповідають за ретельне вивчення фактичного стану справ щодо проблеми, яка підлягає обговоренню, та вироблення конкретних пропозицій щодо усунення недоліків, за підготовку письмової інформації та проекту рішення. До них можуть додаватися висновки службової перевірки. В інформації стисло викладається суть проблеми, вказуються недоліки, їх причини, стан виконання попередніх рішень.
 12. Керівники, які готують матеріали на засідання вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше п`яти днів до дня засідання вченої ради) подання вченому секретареві проектів рішень. Проект рішення повинен містити оцінку діяльності підрозділів та їх керівників щодо питання, яке обговорюється, і конкретні заходи щодо виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль.
 13. Документи на присвоєння вчених звань доцента, професора, почесних звань у галузі тощо, подаються вченому секретареві не пізніше ніж за 10 днів до засідання вченої ради.
 14. Не пізніше трьох днів до засідання вченої ради вчений секретар погоджує порядок денний та проекти рішень з головою вченої ради.
 15. Вчений секретар повідомляє членів вченої ради та запрошених про дату, місце, час та порядок денний засідання вченої ради за три дні до її проведення.
 16. Відповідальність за виконання рішень вченої ради покладається на проректорів, відповідальних за напрямки діяльності, а також на осіб, які зазначені у рішеннях. При покладенні контролю одночасно на двох і більше посадових осіб вказуються відповідальний за виконання рішення вченої ради в цілому, а також відповідальні за контроль виконання окремих пунктів.
 17. На засіданні вченої ради обов`язково розглядаються питання про стан виконання рішень, які були прийняті на попередніх засіданнях. У разі невиконання доручень, що містяться в них, зазначаються причини невиконання, винні в цьому особи, а також нові терміни виконання рішень.
 18. На засіданні вченої ради ведеться протокол, оформлення якого покладається на вченого секретаря. Рішення вченої ради підписує її голова. Облік і збереження протоколів забезпечує вчений секретар. Вчений секретар підпорядковується голові вченої ради.