Tektaş Yüzük

Trabzon Hasırı

Gümüş Yüzük

Gümüş Tektaş

tektaş

Основні завдання вченої ради

Основні завдання вченої ради 
 1. Вирішує основні питання навчальної і наукової роботи, економічного та соціального розвитку академії.
 2. Розробляє подання до конференції трудового колективу академії на затвердження проекту Статуту академії, а також пропозиції доповнень до нього у зв’язку зі змінами у чинному законодавстві або в структурі академії.
 3. Проводить ухвалення фінансових плану, кошторису і звіту академії.
 4. Розглядає, приймає рішення і подає на затвердження ректору пропозиції щодо структури академії, створення, закриття та реорганізації структурних підрозділів академії.
 5. Розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації навчально-виховного процесу; підводить підсумки якості підготовки фахівців; розглядає концепції розвитку спеціальностей та підготовки фахівців з фундаментальних дисциплін; здійснює ухвалення навчальних програм та навчальних планів при відкритті нових спеціальностей та спеціалізацій; приймає рішення щодо відкриття, зміни і закриття окремих спеціальностей академії.
 6. Здійснює контроль за дотриманням державних стандартів освіти.
 7. Розглядає підсумки міжнародної діяльності академії.
 8. Приймає рішення щодо кандидатур для присвоєння вчених звань професора, доцента до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України відповідно до чинного «Положення про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань», затвердженого Кабінетом міністрів України.
 9. Подає пропозиції ректору щодо призначення та звільнення проректорів та головного бухгалтера академії.
 10. Проводить обрання на посаду таємним голосуванням деканів факультетів, завідувачів кафедрами, завідувача бібліотеки, професорів, доцентів, старших викладачів, викладачів.
 11. Надає оцінку науково-педагогічної діяльності структурних підрозділів: факультетів, кафедр, наукової лабораторії.
 12. Здійснює ухвалення основних напрямів наукових досліджень; затверджує програми наукових досліджень академії.
 13. Заслуховує звіти керівників навчальних, науково-дослідних та спортивних підрозділів академії.
 14. Заслуховує питання стану роботи і розвитку бібліотеки, науково-технічного оснащення підрозділів академії та вносить відповідні подання на затвердження ректору академії.
 15. Приймає рішення щодо атестації аспірантів академії.
 16. Приймає рішення про відрахування з аспірантури за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку академії, за вчинення протиправних дій, а також за невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин.
 17. Приймає рішення про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі.
 18. Затверджує теми кандидатських дисертацій з призначенням наукового керівника та індивідуальні плани аспірантів. Надає право керівництва аспірантами кандидатам наук.
 19. Встановлення в окремих випадках терміну навчання в аспірантурі диференційовано – від одного до чотирьох років з урахуванням наукового доробку і ступеня готовності дисертації.
 20. Заслуховує питання підготовки і публікації монографій, збірок наукових праць, підручників та навчальних посібників.
 21. Приймає рішення про надання творчої відпуски для завершення роботи над кандидатською та докторською дисертаціями, написання підручників, монографій.
 22. Переглядає склад наукових керівників та приймає рішення щодо усунення від наукового керівництва осіб, які не забезпечують своєчасної і якісної підготовки аспірантів.
 23. Проводить оцінку роботи наукових конференцій, наукових та методичних товариств академії.
 24. Підводить підсумки підвищення кваліфікації викладачів академії.
 25. Затверджує пропозиції щодо кандидатур на участь у міських, обласних та державних конкурсах з освітньо-наукового напрямку та напрямку з фізичної культури та спорту.
 26. Приймає рішення про надання іменних стипендій студентам та аспірантам академії, створення фонду соціальної допомоги студентам, аспірантам.
 27. Розглядає пропозиції та затверджує рішення з питань організації спортивної роботи академії. Надає оцінку спортивної роботи факультетів, кафедр.
 28. Розглядає інші питання за пропозицією ректора, вченої ради факультетів, зборів трудових колективів, структурних підрозділів академії та органів студентського самоврядування, пов’язаних з діяльністю академії.
uk Українська
X