Наукові конференції ХДАФК

V  Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

КАФЕДРА ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 

ЗАПРОШЕННЯ

на V  Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію

 «Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення»

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення», яка відбудеться 22 травня 2019 року у Харківській державній академії фізичної культури.

Збірник наукових праць буде представлено на сайті академії http:// hdafk.kharkov.ua/. Автори (співавтори) статей отримують електронний збірник та сертифікат учасника (у електронному вигляді).

Збірник наукових праць «Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення» включено до  Open Journal Systems та індексується у базах Google Scholar, виданню надано міжнародний стандартний серійний номер ISSN.

       Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.       

Для участі в конференції необхідно до 1 травня 2019 року надіслати такі матеріали:

 • заявку на участь (для кожного співавтора окремо);
 • статтю для опублікування у збірнику наукових праць.

Матеріали надсилати електронною поштою на e-mail: tmfv_hdаfk@ukr.net

Участь у конференції безкоштовна. Після рецензування наукових робіт повідомлення про прийняття їх чи відхилення надсилається автору (співавторам) на електронну адресу.

Вимоги до оформлення матеріалів

Структура:

 • НАЗВА СТАТТІ.
 • Прізвища, ініціали авторів із зазначенням учених ступенів і вчених звань.
 • Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто).
 • Анотація (мовою статті).
 • Ключові слова: 4–5 слів.
 • Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.
 • Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
 • Мета дослідження. Завдання дослідження.
 • Матеріал і методи дослідження.
 • Результати дослідження та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень з обов’язковою статистичною обробкою даних необхідно представляти у вигляді таблиць, графіків, діаграм. Заголовок таблиці, назва графіка або діаграми повинні відповідати їх змісту. Переказувати словами дані приведені в таблицях і графіках неприпустимо. Отримані результати дослідження мають бути обов’язково проаналізовані.
 • Висновки з даного дослідження.
 • Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
 • Список використаної літератури.

 

Технічні вимоги:

Об’єм статті – від 4 сторінок.

Шрифт – Times New Roman 14, текст таблиць – Times New Roman 12. Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, міжрядковий інтервал – 1,5.

Формули, таблиці, ілюстрації, посилання на них та на використані літературні джерела необхідно надавати і оформлювати відповідно до вимог державних стандартів.

Рисунки та графіки повинні бути виконані якісно, з можливістю їх редагування. Для всіх об’єктів повинно бути встановлено розміщення «в тексті». Рисунки та графіки повинні бути чорно-білими.

Список літератури повинен бути оформлений згідно вимог ДСТУ 8302:2015. На всі літературні джерела, зазначені у списку літератури, у тексті статті повинні бути посилання (див. зразок).

Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, географічних назв, власних імен.

 

Зразок оформлення статті

ФІЗИЧНИЙ СТАН ШКОЛЯРІВ 1516-ти РОКІВ

 

Бала Т. М., к.фіз.вих., Сванадзе А. С.

Харківська державна академія фізичної культури

 

Анотація. У статті представлені показники фізичного стану школярів 15–16 років. Зроблено порівняльний аналіз отриманих даних у віковому та статевому аспекті. Відображено…

Ключові слова: фізичний стан, фізична підготовленість, фізичний розвиток, фізична працездатність, учні 15–16-ти років.

 

Вступ. Однієї з головних проблем оптимізації процесу фізичного виховання є збереження та зміцнення здоров’я учнів, збільшення їх рухової активності. За даними В. Г. Арефьєва [1], Ю. Ю. Борисової [2],  В. А. Романенко [3] недостатня рухова активність спричиняє порушення функціонального стану окремих органів і систем організму…

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводилося згідно Тематичного плану Харківської державної академії фізичної культури наукової теми «Вдосконалення процесу фізичного виховання в навчальних закладах різного профілю» на 2016–2020 рр. (№ держреєстрації 0115U006754).

Мета дослідження: визначити зміни показників фізичного стану школярів 15–16-ти років в процесі занять фізичними вправами.

Завдання дослідження:

 1. На підставі аналізу науково-методичної літератури дослідити стан питання, що вивчається.
 2. Визначити рівень фізичного стану школярів старших класів за показниками фізичного розвитку, фізичної працездатності та фізичної підготовленості…

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводилися на базі загальноосвітньої школи № 119 м. Харкова. В ньому брало участь 57 школярів 10–11-х класів…

Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічне тестування; методи дослідження фізичного розвитку та фізичної працездатності…

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз даних первинного дослідження рівня фізичного розвитку та фізичної працездатності дітей 15–16-ти років у віковому  аспекті показав, в основному, не достовірне збільшення показників з віком (р>0,05). Виняток становлять показники ЧСС та проби Штанге дівчат і АТ школярів 10–11-х класів, де дані з віком знижуються. Достовірність відмінностей спостерігається лише за даними маси та довжини тіла учнів старших класів (р<0,05)…

Висновки:

 1. Встановлено, що у школярів 15–16-ти років показники фізичного стану відповідають середньому рівню, що дорівнює оцінці 3 бали…

Перспективи подальших досліджень в даному напрямку є пошук шляхів підвищення рівня фізичного стану школярів старших класів загальноосвітньої школи.

Список використаної літератури

 1. Арефьєв В. Г. Здоров’я підлітків і рухова активність. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 118. Т. III. Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. М.  О. Носко. Чернігів: ЧНПУ, 2014. С. 5–10.
 2. Борисова Ю. Ю. Диференційований підхід у фізичному вихованні школярів на основі використання комп’ютерних технологій: автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук з фіз. вих. і спорту: спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». Ю. Ю. Борисова. Дніпропетровськ, 2009. 20 с.
 3. Романенко В. А. Диагностика двигательных способностей. Учебное пособие. Донецк: Издательство Дон НУ, 2005. 290 с.

 

ЗАЯВКА

на участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

 «Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення»

 

Країна, місто, повна назва організації_____________________________

Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________

Посада ______________________________________________________

Вчений ступінь _______________________________________________

Вчене звання _________________________________________________

Назва доповіді (статті) _________________________________________

Контактний телефон __________________________________________

E-mail (обов’язково)___________________________________________

 

 

 

 

Довідки

(096) 765 77 73 – Кузьменко Ірина Олександрівна

e­mail: tmfv_hdafk@ukr.net

 

 

 

З повагою, кафедра теорії та методики фізичного виховання!

uk Українська
X