Конференції

V Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференції (в рамках XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції) «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

СПОРТИВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

ОЛІМПІЙСЬКА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

Шановні студенти, магістранти та керівники наукових робіт!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської студентської наукової Інтернет-конференції (в рамках XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції) «Фізична культура, спорт і здоров’я: стан, проблеми та перспективи», яка відбудеться 14 ГРУДНЯ 2018 року у Харківській державній академії фізичної культури.

Робота конференції планується за такими напрямками:

 • фізична культура, фізичне виховання різних груп населення;
 • удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації;
 • медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту;
 • здоров'я людини, фізична терапія;
 • біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті;
 • управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту;
 • історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту в Україні;
 • мовленнєві практики як засіб формування комунікативної компетенції фахівців фізичної культури і спорту;
 • олімпійський рух в Україні: становлення, розвиток, сучасність і перспективи.

Матеріали наукових доповідей будуть розміщені на сайті академії
http://hdafk.kharkov.ua та на сайті «Наукова періодика України» http://journals.uran.ua/ksapc_conference. За результатами конференції буде видано електронний збірник тез наукових доповідей та сертифікат учасника, розсилка яких здійснюватиметься після проведення конференції на електронну пошту, яка буде вказана в авторській довідці.

Оргкомітет та редакційна рада залишає за собою право на відбір публікацій для збірника матеріалів.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Секції:

 • «Фізична культура та фізичне виховання»
 • «Спорт»
 • «Здоров’я людини»
 • «Гуманітарні читання»
 • «Філософія та історія»

Для участі в конференції до 1 ГРУДНЯ 2018 р необхідно подати наступні матеріали:

 • заявку на участь (для кожного співавтора);
 • тези до збірника праць учасників конференції.

Матеріали необхідно надіслати на  електронну пошту: studhdafk2016@ukr.net

 

Вимоги до оформлення матеріалів

Структура:

СЕКЦІЯ

ПРІЗВИЩА, ІНІЦІАЛИ АВТОРІВ (не більше двох).

Прізвище, ініціали, вчене звання, науковий ступінь наукового керівника.

Місце роботи або навчання (назва установи чи організації, місто). Назва країни (для іноземних авторів).

Назва.

Анотація (мовою статті). 2–3 рядки.

Ключові слова: 4–5 слів.

Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Мета та завдання дослідження.

Матеріал і методи дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати досліджень з обов'язковою статистичною обробкою даних необхідно представляти у вигляді таблиць, графіків, різних діаграм. Отримані результати дослідження мають бути обов'язково проаналізовані.

Висновки з даного дослідження.

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Список використаної літератури (4–5), повинен налічувати достатню кількість сучасних (за останні 5 років) джерел за проблемою дослідження, до якого необхідно включати наукові статті з українських і зарубіжних фахових наукових журналів. Відомості про них повинні відповідати вимогам. Текст статті обов’язково повинен містити посилання на використанні літературні джерела.

 

 

Технічні вимоги:

Об’єм тез – 2-3 сторінки в редакторі WORD 2003 (.doc) або rtf.

Шрифт – Times New Roman 14, текст таблиць – Times New Roman 12. Поля сторінки: справа, зліва, зверху та знизу 20 мм, орієнтація сторінки – книжкова, міжрядковий інтервал – 1.

Формули, таблиці, ілюстрації, посилання на них і на використані літературні джерела необхідно надавати і оформлювати відповідно до вимог державних стандартів.

Автори відповідають за точність викладених фактів, цитат, статистичних даних, географічних назв, власних імен. Роботи мають бути оригінальними, раніше не публікованими, не поданими до публікації в інші видання.

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я:

ІНФОРМАЦІЙНІ ЛИСТИ  V Всеукраїнської студентської наукової Інтернет-конференції «Фізична культура, спорт і здоров’я:

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Студ_укр

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Студ_рус

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Stud_eng

Контактна інформація:

(095)94-387-03 – проректор з науково-педагогічної роботи, д.пед.н., професор
Ткачов Сергій Іванович

(050)98-38-838, (068)56-11-028 – редактор редакційно-видавничого відділу
Каштанова Валерія Миколаївна

uk Українська
X